આધાર જુલમગાર

મહારાષ્ટ્ર કુપોષણનો શિકાર મફત પોષણ ઍક્સેસ નકારવાની જો તેઓ આધાર ન હોય

Even as the Union of India vociferously insists in the Supreme Court that no denial of entitlements happens due to a lack of Aadhaar, the reality on the ground is different. The latest attrocity in Read more…

દ્વારા પાવર, અગાઉ