વિરોધી આધાર પ્રોટેસ્ટ કલા

પંઢરપુરના એક Warkari

Poem: Ramu Ramanathan Narrated by: Omkar Govardhan Photo:Anand Deshpande Night falls down from the sky The Warkari gathers a bit of a cloud on his thigh The darkness embraces him as he sighs He invokes Namdeo / Eknath / Janabai Did they also have an Aadhaar? Or Nir-Aadhaar did they વધુ વાંચો…

વિરોધી આધાર પ્રોટેસ્ટ કલા

હેલો શ્રી આધાર તમે બધા નિયમો બદલાઈ છે!

Poem: Ramu Ramanathan Narration: Puja Sarup Hello Mr Aadhaar! Will you stop playing the fool! My biometric is complaining! You are changing all the rules! All of this began, in another age When you pinged me: a message: Oye Citizen Ji: Your existence is a top secret deal It’ll be વધુ વાંચો…

આધાર સ્કેમ

નિષ્ફળતાઓ અને #AadhaarFAIL જોખમો પર ધ્રુવ Rathee

Dhruv Rathee has just released a video on youtube with very simple and easy to understand explanations on the key threats and problems posed by Aadhaar. Please do watch and also forward to those who find complicated explanations in English difficult to understand or are not able to read a વધુ વાંચો…