ബലാൽക്കാരേണയുള്ള ആധാർ

Supreme Court asks: How does Aadhaar prevent money laundering?

The Supreme Court’s Constitution Bench grilled the government’s lawyers on Aadhaar’s potential to prevent bank fraud, reports The Economic Times. During the ongoing hearings to determine the Constitutional validity of Aadhaar, the Bench countered the government’s claim that linking the unique identification number with bank accounts had helped curb black Read more…

കൊണ്ട് ച്ര്നിഹര്, മുന്പ്
നിയമ നടപടികൾ

മുൻ ജസ്റ്റിസ് ആനന്ദ് ബ്യ്രരെദ്ദ്യ് ഫയലുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇംപ്ലെഅദ്മെംത് അപ്ലിക്കേഷൻ

Former Karnataka High Court Judge, Justice Anand Byrareddy has filed an Impleadment Application before the Supreme Court challenging the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. Calling the Aadhaar “a fraud on the Constitution of India” his application argues for striking Read more…

കൊണ്ട് ശക്തി, മുന്പ്