തിരിക്കാത്തവ

കാരണം ആധാർ കണ്ടെത്തി 80,000 പ്രാണനെ അധ്യാപകരുടെ സർക്കാർ അവകാശവാദം വിവരാവകാശ പ്രകാരം ദിസ്പ്രൊവെദ്

This January, HRD Minister Prakash Javdekar had made a claim that 80,000 ghost lecturers had been found due to linking of Aadhaar. “So far only 85% teachers have given their Aadhaar numbers and we have found 80,000 cases in which lecturers were listed as employed with more than one institutes,” Read more…

കൊണ്ട് ശക്തി, മുന്പ്
ബലാൽക്കാരേണയുള്ള ആധാർ

Supreme Court asks: How does Aadhaar prevent money laundering?

The Supreme Court’s Constitution Bench grilled the government’s lawyers on Aadhaar’s potential to prevent bank fraud, reports The Economic Times. During the ongoing hearings to determine the Constitutional validity of Aadhaar, the Bench countered the government’s claim that linking the unique identification number with bank accounts had helped curb black Read more…

കൊണ്ട് ച്ര്നിഹര്, മുന്പ്