വീട് ബലാൽക്കാരേണയുള്ള ആധാർ ലൊക്നിതി ഫൗണ്ടേഷൻ: ആധാർ-മൊബൈൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നിൽ എൻജിഒ

ലൊക്നിതി ഫൗണ്ടേഷൻ: ആധാർ-മൊബൈൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നിൽ എൻജിഒ

കൊണ്ട് സാം
0 അഭിപ്രായം
Lokniti Foundation: NGO behind Aadhaar-mobile linking