വീട് ദിസിന്ഫൊര്മതിഒന് കാരണം ആധാർ കണ്ടെത്തി 80,000 പ്രാണനെ അധ്യാപകരുടെ സർക്കാർ അവകാശവാദം വിവരാവകാശ പ്രകാരം ദിസ്പ്രൊവെദ്

കാരണം ആധാർ കണ്ടെത്തി 80,000 പ്രാണനെ അധ്യാപകരുടെ സർക്കാർ അവകാശവാദം വിവരാവകാശ പ്രകാരം ദിസ്പ്രൊവെദ്

കൊണ്ട് ശക്തി
0 അഭിപ്രായം
Government claim of 80,000 ghost teachers found due to Aadhaar disproved by RTI