വീട് സുരക്ഷ പരാജയപ്പെടുന്നുഅഴിമതി ആധാർ ആധാർ ഡിജിറ്റൽ ഹൈവേ, ഒപ്പം ബയോമെട്രിക്ക് ബൈപാസ് - സമാഹാരമാണ്

ആധാർ ഡിജിറ്റൽ ഹൈവേ, ഒപ്പം ബയോമെട്രിക്ക് ബൈപാസ് - സമാഹാരമാണ്

കൊണ്ട് ശക്തി
0 അഭിപ്രായം
The Aadhaar Digital Highway, and the biometric bypass – a compilation