വീട് സുരക്ഷ പരാജയപ്പെടുന്നുപ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി സർവെയ്ലൻസ് ആധാർ എങ്ങനെ ദേശി കേംബ്രിഡ്ജ് അനല്യ്തിച ക്ലോണുകൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ വിളവെടുക്കുന്നു

എങ്ങനെ ദേശി കേംബ്രിഡ്ജ് അനല്യ്തിച ക്ലോണുകൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ വിളവെടുക്കുന്നു

കൊണ്ട് അനന്ത
0 അഭിപ്രായം
How desi Cambridge Analytica clones are harvesting our data