വീട് സുരക്ഷ പരാജയപ്പെടുന്നുപ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി സർവെയ്ലൻസ് ആധാർ നിർദിഷ്ട പബ്ലിക് ക്രെഡിറ്റ് രജിസ്ട്രി മറയ്ക്കുക റിസർവ് റിപ്പോർട്ട് എന്തു രഹസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു?

നിർദിഷ്ട പബ്ലിക് ക്രെഡിറ്റ് രജിസ്ട്രി മറയ്ക്കുക റിസർവ് റിപ്പോർട്ട് എന്തു രഹസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു?

കൊണ്ട് അനന്ത
2 comments
What secrets does the RBI report on the proposed Public Credit Registry hide?