ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਆਧਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ 5000 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਆਧਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ 5000 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮਬੀਅਰ
0 ਟਿੱਪਣੀ
Aadhaar linked repeatedly, but 5000 citizens denied gas subsidy for months