ਆਧਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ

ਕੋਜ਼ੀਕੋਡੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ

Frequent warnings by banks and police are apparently not the solution to combating debit/credit card fraud. The Hindu reports that Cyber Cell officials in Kerala’s Kozhikode district are discovering three new cases every month on Read more…

ਨਾਲ crnihar, ਪਹਿਲਾਂ