ਆਧਾਰ ਅਲਹਿਦਗੀ

ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰਪਰਿੰਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ

Manda Prathap Reddy of Hyderabad applied for an Aadhaar. His application was rejected because of a failure to capture his biometrics accurately. In the meanwhile, he was employed by an Aadhaar enrolment operator as he Read more…