ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਪ੍ਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਨਾਲ Godvr
0 ਟਿੱਪਣੀ
Aadhaar cannot prevent child marriage