ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਫ਼ਲਆਧਾਰ ਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸੀ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ Analytica ਕਲੋਨ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਕਰਨਾ ਦੇਸੀ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ Analytica ਕਲੋਨ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਨਾਲ Anantha
0 ਟਿੱਪਣੀ
How desi Cambridge Analytica clones are harvesting our data