ஆதார் ஊழல்

ஆதார் செயல்படுத்தப்படும் வங்கி மோசடிகளை

Title of article Source Location Date Fraud Online banking fraud racket busted – 4 including kingpin held Hindustan Times Delhi 25-05-2018 Banking Fraud Aadhaar-link con calls may wipe out your bank balance The Times of India Lucknow 13-05-2018 Phishing Scam மேலும் படிக்க ...

ஆதார் ஊழல்

பகிரங்கமாக போலி அல்லது போலி ஆதார் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது

Title of article Source Location Date Fraud How Aadhaar in Database Other Documents Fringe area tenants under cop scanner The Telegraph Palamu 23-09-2018 Property rent Forged NA Y Aligarh killings: Police to quiz ex-SP MLA over ‘fake encounter’ charge The மேலும் படிக்க ...

பாதுகாப்பு தோல்வியடைகிறது

ஆதார் ஏதுநிலை பொது வெளிப்படுத்தும்

Vulnerability reported in resident.uidai.gov.in allows anyone to change content on the UIDAI website. The UIDAI Resident Portal has direct access to Aadhaar demographic data. The vulnerability (XSS) allows anyone to embed any tweet on the UIDAI website The Vulnerability The UIDAI மேலும் படிக்க ...

ஆதார் ஊழல்

ஆதார் பாதுகாப்பு தோல்விகளுக்கான இல்லை, அது நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட பாதிப்பு நெடுஞ்சாலை உள்ளது!

So, we have yet another Aadhaar breach. Not the first, of course. The UIDAI response in each instance denies any security vulnerabilities, but falls short of disproving the reported breaches. This, of course is followed by random claims of Aadhaar மேலும் படிக்க ...

சட்டம்

Shamnad பஷீர் வி இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் - தில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் ரிட் மனு

Prof. Shamnad Basheer filed a writ petition in the High Court of Delhi with regard to the violations of privacy due to the leaks of Aadhaar numbers. The petition will be heard after the conclusion of proceedings in the cases மேலும் படிக்க ...

எதிர்ப்பு ஆதார் எதிர்ப்பு கலை

பண்டர்பூரில் ஒரு வார்காரி

Poem: Ramu Ramanathan Narrated by: Omkar Govardhan Photo:Anand Deshpande Night falls down from the sky The Warkari gathers a bit of a cloud on his thigh The darkness embraces him as he sighs He invokes Namdeo / Eknath / Janabai மேலும் படிக்க ...