முகப்பு பாதுகாப்பு தோல்வியடைகிறது ஆதார் இயக்கப்பட்டது கண்காணிப்பு