முகப்பு தவறான 80,000 பேய் ஆசிரியர்கள் அரசு கூற்றை தகவல் பெறும் உரிமை மூலம் மறுக்கப்பட ஆதார் காரணமாக காணப்படும்

80,000 பேய் ஆசிரியர்கள் அரசு கூற்றை தகவல் பெறும் உரிமை மூலம் மறுக்கப்பட ஆதார் காரணமாக காணப்படும்

மூலம் பவர்
0 கருத்து
Government claim of 80,000 ghost teachers found due to Aadhaar disproved by RTI