முகப்பு பாதுகாப்பு தோல்வியடைகிறதுஆதார் இயக்கப்பட்டது கண்காணிப்பு எப்படி தேசீயக் கேம்பிரிட்ஜ் Analytica உருவங்களுடன் எங்கள் தரவு அறுவடை உள்ளன

எப்படி தேசீயக் கேம்பிரிட்ஜ் Analytica உருவங்களுடன் எங்கள் தரவு அறுவடை உள்ளன

மூலம் அனந்த
0 கருத்து
How desi Cambridge Analytica clones are harvesting our data