హోమ్ తప్పు దోవ 80,000 దెయ్యం ఉపాధ్యాయులు ప్రభుత్వం దావా ఆధార్ కారణంగా ఆర్టిఐ ద్వారా నిరూపించారు దొరకలేదు

80,000 దెయ్యం ఉపాధ్యాయులు ప్రభుత్వం దావా ఆధార్ కారణంగా ఆర్టిఐ ద్వారా నిరూపించారు దొరకలేదు

ద్వారా పవర్
0 వ్యాఖ్య
Government claim of 80,000 ghost teachers found due to Aadhaar disproved by RTI